در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی کارآفرینی تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Business History 1743-7938 Taylor ISI
2 Entrepreneurship & Regional Development 1464-5114 Taylor ISI
3 Entrepreneurship Research Journal 2157-5665 Gruyter ISI
4 Entrepreneurship: Theory and Practice 1540-6520 Wiley ISI
5

International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI)

1947-8593 IGI Copernicus
6 International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 1355-2554 Emerald Scopus
7 International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 1741-5098 Inder Scopus
8 International Journal of Entrepreneurship and Small Business 1741-8054 Inder Scopus
9 International Journal of Management Reviews 1468-2370 Wiley ISI
10 International Journal of Work Innovation 2043-9040 Inder Scopus
11 Inventi Impact: Start-Ups 2250-0146 Inventi Copernicus
12 Journal of Business Venturing 0883-9026 Elsevier ISI
13 Journal of Developing Societies 1745-2546 Sage Scopus
14 Journal of Entrepreneurship 0971-3557 Sage Scopus
15 Journal of Entrepreneurship and Business Innovation 2332-8851 Macro EBSCO
16 Journal of Entrepreneurship Research 1735-7284 Tehran uni ISC
17 Journal of Family Business Management 2043-6238 Emerald EBSCO
18 Journal of Foodservice Business Research 1537-8039 Taylor Scopus
19 Journal of Innovation and Business Best Practices 2166-0743 Ibima EBSCO
20 Journal of Small Business and Enterprise Development 1462-6004 Emerald Scopus
21 Strategic Management Journal 1097-0266 Wiley ISI
22 The International Entrepreneurship and Management Journal 1554-7191 Springer ISI
23 World Research Journal of Entrepreneurship and Business 2320-5717 Bioinfo Copernicus
24 World Review of Entrepreneurship Management and Sustainable Development 1746-0581 Inder Scopus