در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

 

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Decision Analysis 1545-8504 informs ISI
2 Journal of Heuristics 1572-9397 Springer ISI
3 Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 1099-1360 wiley ISI
4 Management Science 1526-5501 Informs Scopous
5 Naval Research Logistics 1520-6750 wiley ISI
6 Structural Safety 0167-4730 Elsevier ISI
7 Tong Ji Yu Jue Ce 1002-6487 CEPS -